ПРОГРАМА
оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2017рік

Програма оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2017 рік (далі по тексту – «Програма») розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Реалізація завдань і заходів Програми спрямована на вирішення одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства – створення системи оздоровлення.

Загальні положення
Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Особливою загрозою є нинішній стан здоров'я і спосіб життя дітей.
Однією з проблем демографічної кризи, яка останнім часом загострилась в країні, є погіршення стану здоров’я населення, в першу чергу дитячого. Стан здоров’я дітей в Україні в останній час оцінюється незадовільно, що знижує рівень національної безпеки країни, її майбутній потенціал, ресурс розвитку суспільства.
Негативно впливають на дітей проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля.
Об’єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-економічна криза, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи екологічні проблеми, неповноцінне харчування дітей.
Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.
Отже, забезпечення соціального становлення і розвитку дітей, реалізація її конституційних прав та свобод є одним із найважливіших пріоритетів державної політики та політики місцевого самоврядування. Зазначене потребує посилення координації зусиль держави і громадськості, обумовлює необхідність скоординованих заходів щодо впровадження здорового способу життя та профілактики травматизму за рахунок об'єднання ресурсів держави, місцевої громади, громадських організацій та приватних структур.
У контексті вказаних питань особливо важливого значення набуває організація літнього оздоровлення дітей, що має на меті забезпечення поліпшення стану їх здоров'я, відновлення життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей.
При організації дитячого оздоровлення найбільша увага приділялась, насамперед, дітям, які потребують соціального захисту: дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, обдарованих та талановитих дітей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей працівників соціальної сфери села, дітей працівників агропромислового комплексу.
Конвенцією ООН про права дитини, схваленою на 44 сесії Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань органів місцевої влади в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення.

Мета Програми:

Метою Програми є створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого само визнання і самореалізації дітей проживаючих на території Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області, умов для якісного оздоровлення дітей, а також реалізація одного із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей - права на оздоровлення.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Основними завданнями Програми є:

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;
- створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення;
- створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення;
- сприяння ініціативі та активності дітей в усіх сферах життєдіяльності суспільства;
підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей;
профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у дитячому середовищі;
створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей, педагогічних працівників, які їх навчають, оздоровлення дітей;
оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, обдарованих та талановитих дітей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей батьки яких є учасники бойових дій, дітей працівників соціальної сфери села, дітей працівників агропромислового комплексу;
підвищення престижу вітчизняної системи оздоровлення дітей.


Реалізація завдань та заходів Програми дасть змогу:

Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення, зокрема:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей-інвалідів;
дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
талановитих та обдарованих дітей;
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;
дітей батьки яких є учасники бойових дій;
дітей працівників соціальної сфери села;
дітей працівників агропромислового комплексу.
Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг.
Підвищити контроль за організацією оздоровлення.


Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:
залучати дітей до соціально-економічного, політичного та культурного життя,
стимулювати молодіжні та громадські організації до активної участі у вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім ї;
ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей;
формувати морально - правову культуру дітей, здійснювати профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей, виховувати почуття громадянської самосвідомості та патріотизму;
розвивати та поглиблювати міжрайонні, міжобласні та міжрегіональні дитячі контакти.
Виконання Програми сприятиме:
збільшенню кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення,
урізноманітненню та підвищенню якості оздоровлення;
підвищенню контролю за організацією оздоровлення;

Виконавці Програми
Виконання Програми покладається на Фонтанську сільську раду Лиманського району Одеської області та її виконавчий комітет.

Фінансування Програми:

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат до цієї Програми
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017року.

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:

забезпечення участі активної молоді в районних, обласних форумах, конференціях, що спрямовані на вирішення актуальних для них питань;
сприяння професійній підготовці дітей;
підтримка обдарованих дітей, сприяння творчому та інтелектуальному ї розвитку;
забезпечення участі обдарованих дітей в міжобласних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, виставках, тощо;
фінансування оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради
Дана програма затверджується на сесії Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області та виконується відповідно до Положення про порядок відбору і направлення дітей та підлітків Фонтанської сільської ради в оздоровчі табори, санаторії за рахунок бюджету Фонтанської сільської ради , яке є невід’ємним Додатком №2 до даної Програми.

Кошторис витратПрограмиоздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2017рік


№ Назва заходів виконання Програми Сума для реалізації заходів, грн
1. Оздоровлення дітей сиріт , дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, обдарованих та талановитих дітей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних родин, дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей працівників соціальної сфери села, дітей працівників агропромислового комплексу 150.000
Всього 150.000

Додаток 2
до рішення Фонтанської сільської ради
від року №

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відбору і направлення дітей та підлітків
Фонтанської сільської ради в оздоровчі табори, санаторії за рахунок бюджету Фонтанської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Дитячі оздоровчі табори та санаторії - це оздоровчих – виховні заклади, в яких діти зміцнюють здоров'я, беруть участь у спортивних змаганнях, численних виховних заходах, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками.
1.2.Тривалість оздоровчих змін, згідно з Законом України від 04.09. 2008 р. № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» не менш 21дня.
1.3.В оздоровчі табори та санаторії області направляються діти віком від 7 до 16 років. Дитина не може бути направлена за пільговою путівкою більше одного разу протягом року (за винятком дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування).
1.4. Не допускається направлення до оздоровчих закладів 2 – ох дітей з однієї сім’ї, крім багатодітних сімей.
1.5.У разі, коли діти виховуються одним з батьків і опинилися у скрутній ситуації через хворобу матері (батька, опікуна), то за клопотанням школи, депутатського корпусу, як виключення, на оздоровлення можуть бути направлені усі діти.
1.6. Якщо дитині надано путівку з порушенням хоча б однієї з вимог цього Положення, то така путівка вважається виданою не за призначенням.
1.7. Безпосередній підбір та направлення дітей на оздоровлення в оздоровчі табори, санаторії України забезпечується за рахунок місцевого бюджету відповідальним працівником спеціалістом ЦСССДМ

2. Організація та порядок розподілу путівок до оздоровчих таборів

2.1.Виконавчий комітет Фонтанської сільської ради укладає угоди щодо оздоровлення дітей в оздоровчих закладах України. Зазначені угоди підписуються головою Фонтанської сільської ради та представником оздоровчого закладу.
2.2. Голова власним розпорядженням призначає відповідального співробітника, на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до оздоровчих закладів області відповідно до вимог цього Положення.
2.3.Рішенням виконавчого комітету визначається розподіл та кількість виділених путівок відповідно до загальної кількості дитячого населення віком від 7 до 16 років з обов'язковим урахуванням кількості дітей пільгових категорій.
Додаткова кількість путівок виділяється у разі стихійного лиха.

3. Порядок надання дітям путівок до оздоровчих закладів

3.1. Путівки до оздоровчих таборів та санаторіїв відповідно до цього положення та укладених угод розподіляє виконавчий комітет.
3.2.Путівки до оздоровчих таборів та санаторіїв розподіляються на дітей які зареєстровані в с. Фонтанка, а в у виняткових випадках, за рішенням комісії Фонтанської сільської ради з питань соціального забезпечення населення, охорони здоров’я, в справах молоді та спорту.
3.3. Виконавчий комітет розподіляє путівки першочергово:
- дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-дітей – інвалідів, інвалідів з дитинства при відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування;
- дітей, які постраждали від аварій на ЧАЕС;
-дітей з малозабезпечених сімей, родини яких відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу по малозабезпеченості з Управління праці та соціальної політики Лиманської райдержадміністрації.
- дітей з багатодітних сімей, які мають посвідчення "Дитини з багатодітної сім'ї" та мають право на безкоштовне оздоровлення згідно Закону України від 19.05.2009 №1343-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей".
- обдарованих, талановитих, відмінників навчання, які досягли тих чи інших успіхів у тій чи іншій галузі діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань міжнародного, республіканського, обласного та районного рівнів (1- 3 особисте або командне місце);
- дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;
-дітей батьки яких є учасники бойових дій.
-діти працівників соціальної сфери с. Фонтанка, (за наявністю вільних путівок);
3.3 спеціаліст ЦСССДМ – за рішенням виконавчого комітету, складає списки дітей за підписом голови, який здійснює керівництво щодо оздоровлення дітей та направляють їх разом з документами, зазначеними у пунктах 4.1., 4.2.,4.3., цього Положення, до бухгалтерії Фонтанської сільської ради не пізніше двох тижнів до дати заїзду дітей до оздоровчих таборів.
Документи зберігаються у бухгалтерії Фонтанської сільської ради протягом 3 років.


4. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до оздоровчих закладів дітей пільгових категорій

4.1.Для надання путівок до оздоровчих таборів подаються такі документи:

1. Для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
- свідоцтво про смерть обох батьків (копії) чи копія рішення суду або органу опіки та піклування.
- характеристика зі школи
- довідка зі школи


2.Для дітей з малозабезпечених сімей:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
-довідка про одержання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості;
- характеристика зі школи;
- довідка зі школи.

3.Для дітей з багатодітних сімей:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
- посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (копія);
- характеристика зі школи;
- довідка зі школи.

4.Для обдарованих і талановитих дітей:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
- характеристика зі школи;
- довідка зі школи;
- ксерокопія відповідного посвідчення (табель відмінника за 1-2 роки),
диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця (1-3 особисте або командне місце), у фестивалях, конкурсах, змаганнях, олімпіадах тощо районного, обласного рівня ( завірена печаткою навчального закладу);

5. Для дітей які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
-посвідчення, що підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи(копія);
- характеристика зі школи
- довідка зі школи

6.Для дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
-ксерокопія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.
- характеристика зі школи
- довідка зі школи
7. Для дітей батьки яких є учасники бойових дій:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
- ксерокопія посвідчення батька(учасника бойових дій);
- характеристика зі школи
- довідка зі школи

8.Для дітей працівників соціальної сфери села:
- свідоцтво про народження (копія);
- довідка про склад сім'ї;
- довідка з місця роботи;
-ксерокопія трудової книжки батька чи матері, що підтверджує відповідність трудової діяльності;
- характеристика зі школи
- довідка зі школи

4.2. Перед відправленням до оздоровчого табору діти всіх категорій повинні пройти медичний огляд та оформити документи:
- довідка епідеміолога про відсутність контакту з інфекційними хворобами;
- довідку дерматолога про відсутність заразних хвороб шкіри;
- довідку про проведення щеплення.


5.Проїзд груп дітей до оздоровчих таборів, санаторіїв
5.1. Після затвердження списків дітей, які направляються до оздоровчих таборів та санаторіїв спеціаліст ЦСССДМ проводить інструктаж із дітьми та супроводжуючими.
5.2 Проїзд дітей до оздоровчих таборів та санаторіїв здійснюється організовано, групами.
5.3. Кожна група дітей обов'язково забезпечується супроводжуючими ( на 15 дітей 1 дорослий). Діти повинні бути забезпечені одягом, взуттям відповідно до сезону, спортивним одягом та предметами особистої гігієни.
5.4. Проїзд дітей, відрядження супроводжуючих здійснюється за рахунок місцевого бюджету, батьківських коштів, благодійних внесків, за рахунок оздоровчого табору та інших джерел фінансування.
5.5.Оздоровчі табори та санаторії приймають дітей виключно у зазначені строки.
5.6. Після прибуття до оздоровчого табору та санаторію супроводжуючий повинен надати такі документи:
- два примірники списків дітей, затверджених головою селищної ради або заступником голови;
- медичні документи дітей.

6.Відповідальність за дотримання вимог Положення

6.1.Члени виконавчого комітету та працівник ЦСССДМ – несуть персональну відповідальність за дотримання вимог Положення та цільового використання путівок на оздоровлення та санаторне лікування дітей.
6.2. У випадках не заїзду або повернення дітей з оздоровчого закладу, санаторію за медичними показниками, відповідальний працівник повинен забезпечити заміну не пізніше ніж на наступний день після заїзду дітей.
6.3. Забезпечення контролю та координація роботи щодо належного виконання вимог цього Положення покладається на виконавчий комітет Фонтанської сільської ради.


Паспорт програми


1 Назва Програми оздоровлення дітей Фонтанської сільської ради на 2017рік
2 Підстава для розроблення 1.Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», пункту 16 частини 1 статті 43
2.Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)
3 Замовник програми Фонтанська сільська рада
4 Виконавці програми Виконавчий комітет
5 Мета програми Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого
само визнання і самореалізації дітей проживаючих на території Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області, умов для якісного оздоровлення дітей, а також реалізація одного із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей - права на оздоровлення.
6 Початок реалізації програми 01 січня 2017року
7 Закінчення реалізації програми 31 грудня 2017року
8 Загальний обсяг фінансування, грн. 150000
9 Очікувані результати виконання


залучати дітей до соціально-економічного, політичного та культурного життя,
стимулювати молодіжні та громадські організації до активної участі у вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім ї;
ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей;
формувати морально - правову культуру дітей, здійснювати профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей, виховувати почуття громадянської самосвідомості та патріотизму;
розвивати та поглиблювати міжрайонні, міжобласні та міжрегіональні дитячі контакти.
10 Контроль за виконанням Постійна депутатська комісія з питань соціального забезпечення населення ,охорони здоров 'я, в справах молоді та спорту